Atnaujinta: 2018-03-08

       

     Biudžetinė įstaiga Klaipėdos rajono Lankomosios priežiūros tarnyba įsteigta 2002 m. gruodžio 24 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 230 „Dėl socialinės paramos skyriaus reorganizavimo ir biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono Lankomosios priežiūros tarnybos steigimo“.

     Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T11- 413 ,,Dėl Klaipėdos rajono Lankomosios priežiūros tarnybos pavadinimo ir įstatų keitimo“, biudžetinės įstaigos ,,Klaipėdos rajono lankomosios priežiūros tarnybos“ pavadinimas pakeistas į ,,Klaipėdos rajono paramos šeimai centras“, patvirtinti pakeisti ir papildyti naujos redakcijos Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos ,,Klaipėdos rajono paramos šeimai centras“ įstatai.

     2014 m. balandžio 17 d. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras įstaigai išdavė leidimą – higienos pasą dėl ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklų: bendruomenės slauga, bendrosios praktikos slauga, masaža

     2014 m. birželio 23 d. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos rajono paramos šeimai centrui suteikė įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 3606.

     2014 m. spalio 24 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos rajono paramos šeimai centrui suteikė licenciją socialinei globai teikti vaikams su negalia namuose ir licencija socialinei globai teikti suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose.

     Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T11 - 281 patvirtinti Klaipėdos rajono paramos šeimai centro nuostatų nauja redakcija.

     Klaipėdos rajono paramos šeimai centras (toliau – Centras) yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo sąskaitas bankų įstaigose, antspaudą, įstatus.

    Centro tikslai – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

    Centro veiklos sritys - tai bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas bei Klaipėdos rajono neįgaliųjų, turinčių sutrikusią judėjimo funkciją, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis.

    Centro valdymo organas yra administracija, kurią sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams ir buhalterinės apskaitos tvarkytojas. Aptarnaujantis personalas – vyriausiasis socialinis darbuotojas, 4 atvejo vadybininkai, 13 socialinių darbuotojų, 38 socialinio darbuotojo padėjėjai, 2 slaugytojos, 2 slaugytojo padėjėjai, masažuotojas ir vairuotojas. Darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją mokymo kursuose, seminaruose, bendradarbiaudami ir dalindamiesi darbo patirtimi su kitų miestų ir rajonų socialinių paslaugų įstaigomis.